Allgemeine Geschäftsbedingungen

Rendelési feltételek (Für deutsche AGB bitte runterscrollen)

A jelen rendelési feltételek (a továbbiakban: Feltételek) a WASSMANN PINCE BT. (a továbbiakban: Szolgáltató) és az általa üzemeltetett weingut-wassmann.com weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) keresztül nyújtott kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő, valamint a Szolgáltató által értékesített termékeket telefonon, illetve emailen keresztül megrendelő ügyfelek (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen Feltételeket egyoldalúan módosítani.

1. A szolgáltatások igénybevétele
A Webshop csak német nyelven müködik. A Szolgáltató alkoholtartalmú termékeit csak 18 év feletti Ügyfelek számára értékesíti. A Szolgáltató az Ügyfél életkorát ellenőrizni jogosult. Minimum 6 palackot kell rendelni. Csak 6 / 12 / 18 / 24 stb. palackot tud kiszállítani a Szolgáltató. Ebből eltérő palackszámát nem tud kiszállítani!

1.1 A szolgáltatás igénybevételének feltétele
A szolgáltatások igénybevételéhez az Ügyfélnek meg kell adnia nevét/cégnevét, email címét és telefonszámát illetve számlázási és szállítási címét.

1.2 Megrendelés
Jelen Feltételek alapján a Szolgáltató által értékesített termékek megvásárlására a Weboldalon keresztül, telefonon, illetve emailben kerülhet sor. Jelen Feltételek nem terjednek ki a Szolgáltató székhelyén történő termékértékesítésre.

(a) Weboldalon keresztül történő megrendelés
Internetes megrendelés feladására a „In meinen Weinkarton” használatával van lehetőség, amelynek véglegesítését követően a “Zur Kasse” meg kell adni az 1.1 pontban felsorolt adatokat. Szolgáltató az Ügyfél rendelését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (német emailben) visszaigazolni, amely tartalmazza a megrendelési azonosítót. A rendelés elküldésével az Ügyfél a jelen Feltételekben foglaltakat elfogadja. A Szolgáltató és az Ügyfél közötti szerződés a visszaigazoló email Ügyfélhez történő megérkezésével jön létre.
A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, hiányosságokért, illetve egyéb problémáért nem tartozik felelősséggel.

(b) Telefonos, illetve emailben történő megrendelés
Telefonos illetve emailben történő megrendelés esetén az Ügyfélnek meg kell adnia a megvásárolni kívánt pontos termék nevét és annak pontos darabszámát, valamint az 1.1 pontban felsorolt adatokat. Szolgáltató az Ügyfél megrendelését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (német vagy magyar emailben) visszaigazolni, amely tartalmazza a megrendelési azonosítót. A megrendelés megadásával az Ügyfél a jelen Feltételekben foglaltakat elfogadja. A Szolgáltató és az Ügyfél közötti szerződés a visszaigazoló e-mail Ügyfélhez történő megérkezésével jön létre.
A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, hiányosságokért, illetve egyéb problémáért nem tartozik felelősséggel.

(c) Rendelésem feladásával kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a WASSMANN PINCE BT. kiemelt, illetve idényjellegű ajánlatairól részemre értesítést küldjön.

1.3 A kiszállítás módja, helye és időpontja
Amennyiben az Ügyfél a megrendelést tárgynap 12 óráig megadja, és az a Szolgáltató által a tárgynapon visszaigazolásra kerül, a Szolgáltató a kiszállítást az ország egész területén legkésőbb a tárgynapot követő második munkanap ez 10 és 17 óra között vállalja, feltéve, hogy az Ügyfél előre utalással teljesítette.

Amennyiben a megrendelés során megadott kiszállítási cím Magyarországon kívül esik, úgy a speciális szállítási igények és költségek kapcsán előzetes egyeztetés szükséges a Szolgáltatóval.

Ha a házhozszállítás meghiúsul, mivel a megadott időpontban és helyen az Ügyfél nem volt elérhető, a Szolgáltató megkísérel az Ügyféllel, az általa megadott telefonszámon és/vagy email címen keresztül új kiszállítási időpontot, illetve címet egyeztetni. Ezen egyeztetés sikertelensége esetén a Szolgáltató és az Ügyfél közötti szerződés megszűnik. Ilyen esetben, amennyiben az Ügyfél a termék vételárát már kifizette, az az Ügyfél részére visszajár, azzal, hogy a meghiúsult kiszállítás költségét a Szolgáltató abból jogosult levonni.

A kiszállítás helyett az Ügyfél a termékeket előzetes egyeztetés alapján személyesen is átveheti a Szolgáltató székhelyén (7766 Pécsdevecser, Fő utca 42. ).

1.4 A kiszállítás költsége
A szállítással kapcsolatos költségek az ország egész területén ingyenes.

A szállítással kapcsolatos költségek Magyarországon kívülre történő kiszállítás esetén a Szolgáltatóval történő egyéni előzetes egyeztetés alapján kerülnek meghatározásra.

A szállítási költségek egyoldalú módosításának jogát a Szolgáltató hangsúlyozottan fenntartja.

1.5 Termékárak
A kínálatban szereplő termékek aktuális árai kiskereskedelmi bruttó árak. A feltüntetett árak az általános forgalmi adót tartalmazzák.

Az árak egyoldalú módosításának jogát a Szolgáltató hangsúlyozottan fenntartja.

1.6 Fizetési módok
Megrendeléskor az Ügyfél az alábbi fizetési módok közül választhat:

a Szolgáltató bankszámlájára történő átutalással.


2. A megrendelés módosítása és lemondása
Megrendelését az Ügyfél a kiszállítás napján 9 óráig a megrendelési azonosítójának megjelölésével telefonon, illetve emailben lemondhatja, illetve módosíthatja.

3. Panaszok kezelése

A megrendelésért a Szolgáltató a termék átadásáig teljes körű felelősséget vállal, amennyiben a termékek kiszállítását maga végzi. Egyéb esetben a kiszállítást végző szolgáltató felelősségére vonatkozó szabályok az irányadók. A megrendelt termékekkel kapcsolatos esetleges panaszokat, kérjük jelezze emailben, telefonon vagy a Szolgáltató székhelyén.

Kiszállításkor az Ügyfél köteles meggyőződni a kiszállított termékek serülésmentességéről és megfelelőségéről, ide nem értve a kiszállított termékek szemrevételezéssel meg nem állapítható esetleges hibáit. A sérült, téves vagy hiányos terméket a kiszállítást követő 2 munkanapon belül jelzett panasz esetén a Szolgáltató saját költségén kicseréli, illetve pótolja. A kiszállítást követő 2. napon túl a termék sérülésével, illetve hiányosságával kapcsolatban a Szolgáltató reklamációt nem fogad el.

A Szolgáltató a szemrevételezéssel meg nem állapítható hibával rendelkező (borhibás) terméket a termék felbontását követő legfeljebb 2 munkanapon belül azonos, hibátlan termékre cseréli ki, illetve amennyiben az nem megoldható, annak vételárát visszatéríti, feltéve, hogy az Ügyfél (I) a hibás termék palackját és dugóját a Szolgáltatónak visszajuttatja, (II) a palack legalább félig tele van, valamint (III) a termék a Szolgáltató által is elismerten hibás.

Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak az Ügyfél rendelkezésére:

(i) Bejegyzés a vásárlók könyvébe: A vásárlók könyve a Szolgáltató székhelyén elérhető. Az ide írott bejegyzésekre a Szolgáltató 30 napon belül írásban válaszol.

(ii) Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál: Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

(iii) Békéltető testület: A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

(iv) Bírósági eljárás: Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság elötti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.


Adatvédelmi szabályzat

Adatkezelő:

Cégneve: WASSMANN PINCE BT. (a továbbiakban: „Adatkezelő”)
Székhelye: 7766 Pécsdevecser, Fő utca 42
Adószáma: 20077198-2-02
Cégjegyzékszáma: 02-06-063556/12
Ügyfélszolgálat email: info@weingut-wassmann.de
Ügyfélszolgálat telefonszám: +36-72-377735

Az adatkezelés megnevezése:

Az adatkezelés a felhasználók önkéntes, a jelen adatkezelési szabályzatban található tájékoztatáson alapuló, a weingut-wassmann.com honlapon (a továbbiakban: „Honlap”) történő regisztrációkor adott hozzájárulásával folytatható. Az adatkezelés csak azon adatokra terjed ki, amelyeket a felhasználó a regisztrációkor, vagy a regisztráció módosításakor az Adatkezelő rendelkezésére bocsát és kezelésükhöz a fentiek szerinti hozzájárulását megadja.

Az adatkezelés jogalapja:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Info tv.”) 5. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelési szabályzat hatálya:

A jelen adatkezelési szabályzat vonatkozik az Adatkezelő Honlapjával, így különösen a Honlapon található webáruházzal kapcsolatos adatkezelésre.

A kezelt adatok köre:

Az Adatkezelő a felhasználó által regisztrációkor megadott személyes adatokat kezeli:

felhasználónév,
teljes név (cégnév),
e-mail cím,
jelszó,
számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),
szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),
telefonszám.

A felhasználó által megadott személyes adatokat az Adatkezelő harmadik személy tudomására nem hozza, nem továbbítja és nem is hozza nyilvánosságra. A kezelt adatokat az Adatkezelő nem továbbítja és a különböző adatkezeléseket nem kapcsolja össze. Amennyiben az Adatkezelő termékei kiszállítása érdekében ügyfele kérésére harmadik személy szolgáltatót vesz igénybe, az ehhez szükséges adatokat a szolgáltató részére átadhatja.

Az Adatkezelő tartalmi oldalainak megtekintése során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja – illetve egyes esetekben a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. Az Adatkezelő a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal.

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja a Honlapon, így különösen annak keretében üzemeltett webáruházban elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. Az Adatkezelő felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a létrejövő szerződés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Az adatkezelés időtartama:

A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart.

Egyéb információk:

Az Adatkezelő a személyes adatokat saját szerverén, kizárólag digitális formában tárolja. A kezelt adatokhoz az Adatkezelő munkatársai közül csak a kezelt adatokhoz kapcsolódó szolgáltatások teljesítésében résztvevő munkatársak férhetnek hozzá.

Az Adatkezelő az adatkezeléshez adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

A felhasználó jogai és jogérvényesítési lehetőségei

A felhasználót megilletik az Info tv. 14. § a), b) és c) pontjában meghatározott jogok a tájékoztatás kérésére, adatainak helyesbítésére és adatainak törlésére és zárolására vonatkozóan.

Az Adatkezelő a felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

A felhasználó a jogait az Adatkezelő ügyfélszolgálatának fenti elérhetőségein gyakorolhatja. A felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Adatkezelő ügyfélszolgálatához fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül.

A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Infó tv. valamint a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke segítségét is (dr. Péterfalvi Attila a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke, 1051 Budapest, Székhely: Nádor u. 22. Postacím: 1387 Budapest Pf. 40.)Allgemeine Geschäftsbedingungen
WASSMANN PINCE BT. Susann Hanauer und Ralf Waßmann


1. Allgemeines

Das Angebot der unter http://www.weingut-wassmann.com tätigen Gesellschaft
WASSMANN PINCE BT. umfasst Waren und Leistungen. Alle Kaufabwicklungen
erfolgen ausschließlich nach Maßgabe dieser hier vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Mit Ihrer Bestellung erklären Sie sich mit unseren AGB einverstanden; einer Gegenbestätigung des Käufers unter Hinweis auf seine eigenen AGB
wird hiermit ausdrücklich widersprochen.

2. Vertragsabschluss

WASSMANN PINCE BT. schließt Verträge über Weinlieferungen ausschließlich ab mit:
a) unbeschränkt geschäftsfähigen natürlichen Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und damit volljährig sind
b) juristischen Personen mit Wohnsitz bzw. Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union.
Vertragssprache ist Deutsch.
Die Darstellung der Produkte im Online-Shop stellt einen unverbindlichen Warenkatalog dar. Das Angebot ist freibleibend und unverbindlich. Zwischenverkauf sowie Irrtum vorbehalten. Nach Eingabe Ihrer persönlichen Daten und durch Anklicken des Buttons `kaufen' im Online-Bestellprozess geben Sie eine vertraglich bindende Bestellung der im Warenkorb enthaltenen Waren ab. Sie erhalten unmittelbar nach dem Absenden eine automatisch erzeugte Bestätigung an Ihre angegebene E-Mailadresse. Der Kaufvertrag kommt erst mit unserer Auftragsbestätigung, Rechnung oder Lieferung der Waren zustande. Sollten Sie binnen zwei Wochen keine Nachricht und/oder Lieferung von uns erhalten, sind Sie nicht mehr an Ihre Bestellung gebunden.

3. Jugendschutz

Im Bestellvorgang wird das Geburtsdatum abgefragt, um sicherzustellen, dass die
bestellende Person das 18. Lebensjahr vollendet hat und voll geschäftsfähig ist. WASSMANN PINCE BT. weist darauf hin, dass Wein-Pakete grundsätzlich nur an volljährige Personen ausgehändigt werden. Der Kunde/die Kundin ist verpflichtet, dafür Sorge zu tragen,
dass nur er/sie selbst oder eigens dazu ermächtigte volljährige Personen die Warenlieferung entgegen nehmen. Der Kunde/die Kundin stellt WASSMANN PINCE BT. von Ansprüchen Dritter frei, die dem Unternehmen aus der Verletzung der vorgenannten kundenseitigen
Verpflichtung erwachsen.

4. Preise

Die Preise für die angebotenen Weine sind ausgewiesen in Euro (EUR, bzw. €) und gelten,
sofern nicht anders angegeben, für Flaschen mit 0,75 Litern Inhalt. Es gelten die Preise zum
Zeitpunkt der Bestellung, wie sie im Internetshop dargestellt werden. Die Preise verstehen
sich ab Sitz der WASSMANN PINCE BT. inklusive der jeweils aktuell in Ungarn
gesetzlichen Mehrwertsteuer, ggf. Sektsteuer und ohne Kosten für Verpackung und Versand.
Es gilt eine Mindestbestellmenge von 6 Flaschen.
Aus logistischen Gründen werden nur volle 6-er Kartons oder 12-er Kartons versendet. Bestellungen von Flaschenmengen, die nicht durch 6 teilbar sind, können leider nicht ausgeführt werden.

5. Lieferung

Bei Weingut-Wassmann.com können Sie sich Ihre Bestellung von mindestens 6 Flaschen aus
allen Warengruppen beliebig sortiert zusammenstellen. Aus logistischen Gründen werden
nur volle Kartoneinheiten (mit 6 oder 12 Flaschen) versendet. Die Belieferung erfolgt in
geprüften Spezialkartons. Sollten Sie in Annahmeverzug geraten, berechnen wir für
jeden weiteren Anlieferungsversuch ein Rollgeld von 5 Euro. Bei Versand ins Ausland gelten
unterschiedliche Versandkosten.

Versandkostenpauschale* gilt für 6-er und 12-er Kartoneinheiten
(= postgeprüfte Spezialverpackung, Versand, Versicherung, MWSt.)
Versandkostenpauschale innerhalb Ungarnss: 0,00 Euro brutto.
Versandkostenpauschale für europäisches Ausland: 12,50 Euro brutto.
Ab 175 Euro Bestellwert brutto liefern wir frei Haus.

5. Zahlung

Wir akzeptieren Zahlungsweisen wie im Bestellvorgang angezeigt. Bei Neukunden behalten
wir uns die Lieferung gegen Nachnahme oder Vorkasse vor. Vorkasse: Sie erhalten von uns
eine Rechnung, die auch gleichzeitig Auftragsbestätigung ist, und überweisen den
Rechnungsbetrag bitte auf das in der Rechnung angegebene Konto (deutsches Geldinstitut).
Andere Zahlungsweisen werden spätestens innerhalb von 10 Tagen nach Lieferung fällig.
Bei Zahlungsverzug berechnen wir die üblichen Bankzinsen sowie eine Mahngebühr von
7,50 Euro.
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.
Die gesetzliche Mehrwertsteuer wird auf der Rechnung separat ausgewiesen, Versandkosten
ebenfalls.

6. Rückgabe / Widerruf

Im Sinne der Kundenfreundlichkeit gewähren wir Ihnen 14 Tage volles Widerrufsrecht.

Widerrufsbelehrung und –formular

Verbrauchern steht ein Widerrufsrecht nach folgender Maßgabe zu, wobei Verbraucher jede natürliche Person ist, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können:

Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns ( WASSMANN PINCE BT., Fö utca 42, H-7766 Pécsdevecser, Ungarn, Telefon: +36-72-377735, Fax: 032223945616, E-Mail: wassmann(at)weingut-wassmann.de ) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail)über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten(mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.
Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.
Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren nach Ungarn.
Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist. Unter "Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise" versteht man das Begutachten einer Ware, wie es etwa im Ladengeschäft möglich und üblich ist, aber dazu zählt nicht das Öffnen von Flaschen zum Zweck der Verkostung (Weinprobe).
Paketversandfähige Sachen sind auf unsere Gefahr zurückzusenden. Auf Wunsch werden wir die Rücksendung für Sie organisieren.


Muster-Widerrufsformular
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.)

- An WASSMANN PINCE BT, Fö utca 42, H-7766 Pécsdevecser, Ungarn, Fax: +49-32223945616, E-Mail: wassmann(at)weingut-wassmann.de

- Hiermit widerrufe(n) ich/wir(*) den von mir/uns abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren (*)/ die Erbringung der
folgenden Dienstleistung (*)
- Bestellt am (*) /erhalten am (*)
- Name des/der Verbraucher(s)
- Anschrift des/der Verbraucher(s)
- Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)
- Datum
(*) Unzutreffendes bitte streichen

(Sie finden dieses Formular auch zum Download unter dem Menüpunkt "Widerrufsbelehrung und -formular" in der Fußzeile unserer Homepage.)


7. Falschlieferung / Bruch

Bitte prüfen Sie sofort bei Erhalt die Warenlieferung, denn Fehlmengen oder Bruch müssen
vom Anlieferer schriftlich bestätigt werden, nur so kann Ersatz geleistet werden. Nehmen Sie
bitte mit uns Kontakt auf, sodass wir die Angelegenheit schnellstmöglich in Ihrem Sinne
regeln können. Gewährleistungsansprüche sind zunächst auf Nacherfüllung beschränkt. Erst
bei Fehlschlagen der Nacherfüllung kann der Kunde vom Vertrag zurücktreten oder den
Kaufpreis mindern.

8. Datenschutz

Auf der Website http://www.weingut-wassmann.com werden personenbezogene Daten nur bei einem
Bestellvorgang angefordert. Wir speichern und verarbeiten alle Kundendaten gemäß der
Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und des Teledienstdatenschutzgesetzes (TDDSG). Wir geben Ihre personenbezogenen Daten nicht an Dritte weiter, ausgenommen sind ausgewählte Dienstleistungspartner (Versand, Banking), die direkt mit der Bestellabwicklung betraut sind.

>> Auskünfte
Sie haben jederzeit ein Recht auf kostenlose Auskunft, Berichtigung, Sperrung und Löschung Ihrer gespeicherten Daten. Bitte mailen Sie an hanauer(at)weingut-wassmann.de
oder faxen Sie an +49-3222-3945616 oder schreiben Sie an: WASSMANN PINCE BT., Fö utca 42, H-7766 Pécsdevecser, Ungarn.

>> Sicherheit
Ihre persönlichen Daten werden verschlüsselt über das Internet übertragen. Wir setzen technische und organisatorische Sicherheitsmassnahmen ein, um Ihre und unsere Daten gegen Manipulationen, Verlust, Zerstörung oder gegen den Zugriff unberechtigter Personen zu schützen, können aber verständlicherweise keine volle Gewähr geben oder im Schadensfall haften.

>> Cookies
In diesem Shop werden in technisch erzeugten "Cookies" Informationen über Ihren Warenkorb gespeichert, die dann beim nächsten Besuch aufgerufen werden, um Ihnen das erneute Ausfüllen der Formulare zu erleichtern. In Ihrem Browserprogramm können Sie eigenständig die Annahme von Cookies dieser Website erlauben oder sperren.

9. Haftungshinweis

WASSMANN PINCE BT. gibt keine Garantie für die Korrektheit oder Vollständigkeit der Daten und Darstellungen auf diesem Server. Die Abbildungen der Flaschen könnten nicht immer den aktuellen Jahrgang angeben. Bitte entnehmen Sie den lieferbaren Jahrgang jeweils dem Text des Artikels. WASSMANN PINCE BT. übernimmt keine Haftung für jegliche Schäden, die direkt oder indirekt durch die Nutzung oder dem Abruf von Inhalten dieses Servers entstehen. Das Internet-Angebot unter weingut-wassmann.com kann jederzeit und ohne Angabe von Gründen geändert werden.

10. Verstoss, Änderung, Rechtswahl

Bei Verstössen gegen diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) behält sich WASSMANN PINCE BT. das Recht vor, Kunden ohne Vorankündigung von der weiteren Teilnahme auszuschließen. Die jeweils gültigen AGB werden im Bestellvorgang den Kunden bekannt gemacht. Die mit uns geschlossenen Lieferverträge unterliegen in allen Fällen, auch bei Auslandshandel, dem ungarischen Recht. Soweit beide Vertragsparteien Vollkaufleute sind, gilt das Amtsgericht Pécs, Ungarn als Gerichtsstand.
Sollten eine oder mehrere Bestimmungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein, so berührt dies nicht die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen.

WASSMANN PINCE BT., Ralf Waßmann und Susann Hanauer, 2017